Leeswijzer

In deze bestuursrapportage rapporteren wij over afwijkingen ten opzichte van onze voorgenomen prestaties, lasten en baten (bestedingen en inkomsten) in de begroting 2022.

Dit doen wij door per programma de voortgang te presenteren op prestaties en budget. Daar waar we afwijken lichten we dit toe onder Voortgang per programma.
Onder Technische aanpassingen vindt u de toelichting op financieel technische mutaties (verschuivingen van budgetten over de programma's heen). Deze hebben geen effect op het begrotingssaldo en zijn budgetneutraal.
Onder Investeringen lichten we de voortgang toe over onze niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren conform de jaarrekening 2021 en nieuwe investeringen voor 2022.

Een financiële samenvatting van de incidentele - en technische financiële afwijkingen met de effecten voor de begroting 2022 vindt u in het laatste hoofdstuk van deze rapportage.

Leeswijzer rapportage op prestaties
Wij beoordelen de stand van zaken van de prestaties volgens het zogenaamde stoplichtenmodel naar de invalshoeken: voortgang (met vermelding van het globale percentage daarvan) en geld. Overeenkomstig het raadsbesluit van 18 december 2017 zijn in deze rapportage alleen de prestaties die afwijken zichtbaar en toegelicht (kleur rood). In deze rapportage nemen we niet de prestaties op die volgens plan verlopen (kleur groen) of waarvan we verwachten dat we de prestatie conform einddoel behalen (kleur oranje).

Stoplichten model

Toelichting

Groen wil zeggen dat er geen afwijkingen te verwachten zijn, dan wel, de prestatie is gereed.

Oranje wil zeggen dat niet alles volgens plan verloopt, maar het is de verwachting dat de prestatie uiteindelijk wel conform het oorspronkelijke einddoel gehaald wordt.

Bij rood wordt de prestatie niet (in ieder geval niet in 2022, of binnen de gestelde termijn) gehaald.

Als er sprake is van een éénmalige activiteit (bijvoorbeeld opleveren beleidsnota)

  • en die activiteit is gereed, dan is 100% ingevuld.
  • en die activiteit is nog niet gereed, maar wordt wel volgens planning opgeleverd, dan is 25%, 50% of 75% ingevuld.

Als sprake is van een continu-activiteit (bijvoorbeeld uitvoeren controles)

  • dan kan in de eerste bestuursrapportage over de eerste 4 maanden maximaal

50% ingevuld zijn.

  • wordt deze continu-activiteit nog niet uitgevoerd, maar wel later dit jaar, dan ligt een percentage van 0% of 25% voor de hand.
  • een continu-activiteit kan per definitie nooit 100% scoren in de 1e bestuursrapportage.
Deze pagina is gebouwd op 05/20/2022 11:25:25 met de export van 05/20/2022 09:29:38