Technische aanpassingen

In dit hoofdstuk treft u, per programma, de mutaties aan die per saldo budgetneutraal zijn voor de bestuursrapportage en die administratief en/of technisch van aard zijn.
Het betreft veelal budgetten die in de (primitieve) begroting niet in het juiste programma en/of onder het juiste beleidsveld en/of taakveld zijn geraamd.
Middels deze mutaties komen ze in het juiste programma / beleidsveld  / taakveld terecht.
Per saldo hebben deze mutaties geen effect op de uitkomst van de bestuursrapportage.

De mutaties worden hieronder nader toegelicht en zijn ook, in een aparte tabel, opgenomen in het hoofdstuk Financiële Samenvatting.

TOELICHTING

1. Leges kinderopvang
De leges kinderopvang ad. € 8.371 zijn per abuis geraamd in programma 2 (beleidsveld 2.1) maar horen in programma 7 (beleidsveld 7.4). Deze worden hiermee nu opgenomen in het juiste programma.
Structureel

2. Precariobelasting / marktgelden
Vanaf 2022 zijn de wekelijkse warenmarkt en de standplaatsen van marktkramen samen in de verordening marktgelden ondergebracht. De inkomsten van de standplaatsen ad. € 14.816 vallen onder de categorie rechten in plaats van de belastingen en daarmee ook onder een ander beleidsveld dan de belastingen (van beleidsveld 1.3 Belastingen en heffingen naar 4.1 Economie).
Structureel

3. Energiekosten
In programma 1 is aangegeven dat de energiekosten van de gemeentelijke gebouwen stijgen met € 205.000. Dit is verwerkt als stelpost in beleidsveld 1.1 Algemene Baten en Lasten.
Middels deze technische begrotingswijziging komen de lasten in het juiste programma terecht.

Beleidsveld

Gebouw

kostenplaats

Bijstelling

1.6

Gemeentehuis

6040800

70.000

1.7

Verenigingsgebouw Ankum

6030112

6.000

3.1

Gemeentewerf Dalfsen

6570011

-10.000

3.2

Openbare verlichting

6210120

110.000

5.5

Zwembad Gerner

6520000

17.000

5.5

Zwembad De Meule

6520020

12.000

TOTAAL

205.000

1.1

Aframing centrale bijstelling 

6080000

-205.000

Per saldo

0

 
4. Taakstelling Welzijnsbeleid  
In de begroting 2021-2024 is een taakstelling opgenomen op het welzijnsbeleid. Deze is in de begroting 2022 opgenomen als een stelpost van € 80.600 in beleidsveld 7.4 Preventie.
Van dit bedrag moet € 5.500 worden overgeheveld naar beleidsveld 7.2 Lokale toegang. Het overige deel blijft in 7.4 Preventie.

Deze pagina is gebouwd op 05/20/2022 11:25:25 met de export van 05/20/2022 09:29:38