Voortgang per programma

9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Beleidsveld 9.3 Ruimtelijke ordening

Uitwerking Omgevingsvisie 1.0 Burgemeester Backxlaan, nadeel € 50.000
In de vastgestelde Omgevingsvisie 1.0 is bepaald dat er een stedenbouwkundige visie moet komen voor de bebouwing rond de Burgemeester Backxlaan in Nieuwleusen. Aan deze visie kunnen concrete initiatieven getoetst worden of een ambitie worden meegegeven aan deze initiatieven (uitnodigingsplanologie) voor nieuwbouw van bijvoorbeeld appartementen. De visie moet in 2022 opgestart worden en hier is budget voor nodig.
Overige bijstelling
Incidenteel

Beleidsveld 9.4 Wonen en bouwen

Leges omgevingsvergunningen, voordeel € 75.000
Met ingang van het begrotingsjaar 2021 is besloten om de leges 100% kostendekkend te maken. In de programmabegroting 2022 is rekening gehouden met een totale legesopbrengst van € 1.817.000. Na afronding van de definitieve berekeningen kan de opbrengst worden bepaald op € 1.892.000. Het voordeel van € 75.000 heeft betrekking op de omgevingsvergunningen.
Overige bijstelling
Incidenteel

Advieskosten omgevingskwaliteit, nadeel € 20.000
Hieronder vallen de advieskosten van welstand, monumentencommissie en de regioarcheoloog. Op basis van de advieskosten van voorgaande jaren wordt voorgesteld het budget structureel op te hogen met € 20.000 naar € 100.000.
Overige bijstelling
Structureel

Beheerskosten Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) startersleningen, nadeel € 9.000
De gemeente verstrekt al jaren startersleningen. Deze kosten rekent het SVn aan ons door en is afhankelijk van het aantal transacties. Er is echter om onbekende reden geen bedrag begroot voor 2022 en verder. Dit terwijl er wel kosten te verwachten waren en dus ook gemaakt zijn.
Het bedrag van € 9.000 is gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen drie jaren en houdt rekening met een stijging van het aantal verstrekte startersleningen.
Overige bijstelling
Structureel

Deze pagina is gebouwd op 05/20/2022 11:25:25 met de export van 05/20/2022 09:29:38