Investeringen

Voortgang Investeringen

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren conform de jaarrekening 2021 en nieuwe investeringen voor 2022.
Per investering wordt de voortgang beschreven na de eerste vier maanden van dit jaar.

Bedragen x € 1.000

Begroot tm 2021

Lasten tm 2021

Baten tm 2021

Saldo tm 2021

Begroot 2022

Lasten 2022

Saldo tm 2022

1

Aansluiting N348 L'veld

0

935

-927

-8

0

0

-8

2

Ford Transit connect 3-VHB-99

47

3

0

44

0

0

44

3

Fietspad Oude Oever

144

247

-125

22

0

16

6

4

ICT Vervanging autocad/laptop

50

7

0

43

0

0

43

5

Kanaalpark fase 1

620

789

-266

97

0

7

90

6

Fietsroute Zwolle - Dalfsen

395

735

-327

-13

0

0

-13

7

Revisie fiets- en wandelnetwerken

85

77

0

8

0

0

8

8

Witte Villa magazijn

70

24

0

46

0

0

46

9

Herinrichting voorplein gemeentehuis

350

330

0

20

0

0

20

10

Grasmaaimachine Toro 404 (vervanging)

70

0

0

70

0

0

70

11

GVVP 2021

160

140

-30

50

0

0

50

12

Uitvoeringsprogramma fiets 2021

200

177

-118

141

0

0

141

13

Ahlman shovel

100

0

0

100

0

0

100

14

Beschoeiing passantenhaven

52

44

0

8

0

0

8

15

Aanschaf materieel kunstgrasvelden

63

10

0

53

0

0

53

16

Strategische aankopen

0

0

0

0

1.000

0

1000

17

Regiodeal project Klimaatwinkelstraat

1.061

387

-46

720

0

17

703

18A

Licht en donkerte aanschaf masten

4

11

0

-6

15

0

9

18B

Licht en donkerte armaturen

219

82

0

137

3

22

118

19

Herinrichting Westerhof

50

0

0

50

0

0

50

20

Tablets raad

0

0

0

0

33

5

28

21

Kantoor/werkplek concept

0

0

0

0

250

0

250

22

Vervanging meubilair

0

0

0

0

125

0

125

23

Investering in de kazerne en werf L'veld

0

0

0

0

55

0

55

24

Investering in de kazerne en werf Nieuwl

0

0

0

0

300

0

300

25

John Deere 6120 tractor vervanging TBB-97-V

0

0

0

0

89

0

89

26

Onkruidbranders Stiga's

0

0

0

0

110

0

110

27

GVVP 2022

0

0

0

0

160

0

160

28

Uitvoeringsprogramma fiets 2022

0

0

0

0

200

0

200

29

Meldsysteem gladheidsbestrijding

0

0

0

0

35

0

35

30

Opzetstrooiers

0

0

0

0

100

0

100

31

Vrachtauto Scania BZ-FL-42 vervanging

0

0

0

0

220

0

220

32

Rioolspuit wijkteam Dalfsen

0

0

0

0

42

0

42

33

Uitbr inrichting meubilair Polhaar 2022

0

0

0

0

26

0

26

34

Voorbereidingskrediet Oosterdalfsen II

250

170

0

80

0

26

54

35

Voorbereidingskrediet locatie bibliotheek

60

57

0

3

0

0

3

36

Voorbereidingskrediet locatie Vitens

50

9

0

41

0

0

41

37

Voorbereidingskrediet febriek Zuid II

100

114

0

-14

0

8

-22

38

Voorbereidingskrediet locatie Kiezebrink

150

112

0

38

0

4

34

39

Voorbereidingskrediet Achter de Molen Hoonhorst

20

42

0

-22

0

12

-34

40

Voorbereidingskrediet De Koele 2 Hoonhorst

100

6

0

94

0

0

94

41

Voorbereidingskrediet Waterinkweg Lemelerveld

100

15

0

85

0

30

55

42

Voorbereidingskrediet Muldersweg II Oudleusen

100

1

0

99

0

4

95

4.670

4.522

-1.838

1.986

2.763

152

4.597

1. Aansluiting N348 Lemelerveld
De werkzaamheden rondom Lemelerveld aan de N348 zijn door de provincie uitgevoerd. Met de provincie is een afspraak gemaakt dat de gemeente 1/3 deel meebetaald, met een maximum van
€ 1,5 miljoen. Het werk is wel uitgevoerd, maar nog niet met de provincie verrekend. Naar verwachting wordt dit jaar alles verrekend en kan dit project worden afgerond.

2. Ford transit connect 3-VHB-99
De aanbesteding voor de vervanging van dit voertuig heeft recent plaatsgevonden. De opdracht is verstrekt. De levering en financiële afwikkeling gaat echter pas plaatsvinden in mei 2022. Aangezien er na levering nog bijkomende kosten zijn voor het indelen en inrichten van de materiaal bus zijn de totaalkosten nog niet volledig bekend maar e.e.a. wordt gerealiseerd binnen het beschikbare budget.

3. Fietspad Oude Oever
Het fietspad langs de oude Oever is een paar jaar geleden aangelegd. De aanleg van een speelvoorziening bij de uitkijktoren is in het najaar van 2021 gerealiseerd. Het project is voorjaar 2022 financieel afgerond en binnen het toegekende budget gebleven.

4. ICT vervangingen (autocad/laptop)
ONS is druk bezig met het inrichten van de VGPU omgeving (Virtuele autocad omgeving die tijd en plaats onafhankelijk werken met autocad mogelijk maakt) voor Dalfsen. De planning geeft aan dat dit het tweede kwartaal van 2022 volledig is uitgerold. De laptops zijn al uitgerold en werken naar alle tevredenheid.

5. Kanaalplan Lemelerveld fase 1
In 2022 spelen twee zaken:

  1. Vervanging van het trafo-huisje aan het Kanaalpark.

Bij het uitgraven van de grond is asbest ontdekt. Dit levert stagnatie op en natuurlijk ook kosten, waar geen rekening mee is gehouden. Zoals het er nu voorstaat zullen de gemeente en Enexis de kosten voor het laten uitvoeren van een onderzoek en het verwijderen van de asbest, gezamenlijk dragen. De gemeente, omdat wij eigenaar zijn van de grond en Enexis, omdat zijn nu pas hun werkzaamheden starten, terwijl in de beginfase van het project al voor het hele gebied een asbestinventarisatie en –verwijdering heeft plaatsgevonden.

  1. Het realiseren van fase 3: het aankleden van het Kanaal tussen de Ankerstraat en Kanaalpark.

De planning is erop gericht het vlonderterras voor Het Anker rond de zomervakantie 2022 te realiseren. Dit gaat in nauw overleg met een klankbordgroep, waarin alle omwonenden vertegenwoordigd zijn. Tegelijk met het terras komt er ook een rolstoelpicknicktafel aan de Ankerstraat. Verder worden er op verzoek meerdere bankjes rond het kanaal geplaatst (in overleg met de klankbordgroep) en kijken we nog naar de mogelijkheid om in het talud aan de kant van Kanaalpark trappen te maken.

Alles is erop gericht om tijdig het resterende subsidiebedrag ad € 37.500 binnen te halen en dit project (Kanaalpark fase 1 (met de fasen 2 en 3) nog in 2022 af te ronden.

Er wordt met betrokkenen gewerkt aan de vervolgfase van het deelproject Kanaalpark: de Kerkenhoek. Dit betreft met name het gebied achter de R.K. Kerk. Aan het Oversticht is gevraagd om diverse scenario’s voor dit gebied uit te werken, rekening houdend met uitbreiding van De Sprankel of juist verplaatsing van De Sprankel. De uitkomsten van dit onderzoek worden rond de zomervakantie verwacht. Daarna kan de raad een besluit nemen over het vervolg van de uitwerking van die vervolgfase. Het advies van Het Oversticht wordt deels door de gemeente betaald. We hebben hier een bedrag van € 5.000 voor toegezegd.
Het geheel kan uitgevoerd worden binnen het totaal beschikbare budget.

6. Fietsroute Zwolle - Dalfsen
De 1 e fase van de fietsroute Zwolle – Dalfsen is al uitgevoerd. Begin 2021 is de verdere aankleding van de route uitgevoerd, waaronder het aanbrengen van een leunhek bij de fietsopstelplaats en fietsreparatiepunten. De provincie is op dit moment bezig om voor de bewegwijzering van snelfietsroutes standaarden te ontwikkelen inclusief fietslogo’s. Zodra de standaarden klaar zijn, worden ze op de route toegepast en wordt de fietsroute helemaal afgemaakt (binnen het bestaande budget). Voor de uitvoering heeft de provincie € 375.000 subsidie beschikbaar gesteld, waarvan we tot nu toe een voorschot (zie kolom baten) van € 327.000 hebben gekregen. Zodra alles is uitgevoerd wordt het overige deel van max.€ 48.000 met de provincie verrekend.

7. Revisie fiets- en wandelnetwerk
Het college heeft begin 2021 ingestemd met de voorgestelde wijzigingen in het fiets- en wandelnetwerk. De meest in het oog springende wijziging betreft het meer betrekken van de kernen in de routenetwerken. De uitvoering loopt tot voorjaar 2022.  Het betreft het plaatsen van borden, actualiseren van route informatie op de websites en aanpassen foldermateriaal. Bij de financiële afronding van dit project wordt een beperkte overschrijding van het begrote budget verwacht.

8. Magazijn WItte Villa
De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend en de vergunning is afgegeven. De verwachting is dat het budget voldoende is, maar door prijsstijgingen in de bouwsector is een overschrijding niet uit te sluiten. Dit jaar kan gestart worden met de bouw van het magazijn.

9. Herinrichting voorplein gemeentehuis
De realisatie van de herinrichting van het voorplein is in de nazorgfase. De verwachting is dat het beschikbaar gestelde krediet in 2022 wordt besteed. Bestedingen van het budget verloopt volgens plan.

10. Grasmaaimachine toro 404
Deze maaimachine wordt in april geleverd. Besteding van het budget verloopt volgens plan.

11. GVVP 2021
Bestemd voor planvorming en -voorbereiding van projecten en voor uitvoering van kleinschalige infrastructurele maatregelen uit de uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Binnen het uitvoeringsprogramma wordt geïnvesteerd in verkeersonderzoek, tellingen, o.a. voor de ontsluitingsstructuur van de kern Dalfsen (oostzijde) en visie op ontsluiting voor Nieuwleusen. We zetten ook middelen in voor het opstellen van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) en voor uitvoering van maatregelen uit dit plan. In 2022 worden verkeersveiligheidsmaatregelen genomen aan het Oosteinde te Nieuwleusen.

12. Uitvoeringsprogramma Fiets 2021
In het uitvoeringsprogramma fiets worden projecten uitgevoerd uit de fietsvisie die in 2020 door u is vastgesteld. In 2021 zijn 2 onderdelen van (snel)fietsroute tussen Dalfsen en Ommen uitgevoerd. Het eerste onderdeel is de Mennistensteeg, deze fietsroute is uitgevoerd passend bij het gedeelte tussen Zwolle en Dalfsen. Als tweede onderdeel is een nieuw fietspad aangelegd tussen de Stokte en de nieuwe fietstunnel onder de Hessenweg (N340) bij Oudleusen aansluiting Dennenkamp. Dit fietspad is al wel gerealiseerd, maar wordt in 2022 gefactureerd.

13. Alhman shovel
Deze shovel vervangen we dit jaar door een Mecalac shovel. Deze machine is breder inzetbaar, zodat we er veel meer extra werkzaamheden mee kunnen doen. De meerprijs bedraagt € 65.000. Dit is een gevolg van vereiste aanbouwdelen, maar vooral een gevolg van fors gestegen prijzen. De hogere kosten worden meegenomen in de PPN.

14. Beschoeiing passantenhaven
De laatste werkzaamheden worden na sluiting van het vaarseizoen van dit jaar verder afgerond (4e kwartaal 2022). De investering kan bij het opmaken van de jaarrekening worden afgesloten.

15. Aanschaf materieel kunstgrasvelden
Het materieel kunstgrasvelden is dit voorjaar geleverd. Facturatie zal binnenkort plaatsvinden. Het past binnen het gestelde budget.

16. Strategische grondaankopen (2022)
Tot nu toe is geen gebruik gemaakt van dit budget. Krediet voor grondaankopen is aangevraagd via uw raad. Grondaankopen via het strategisch budget sluiten we niet uit maar zijn nog niet ingepland. Strategisch budget wordt ingezet voor aankopen die met spoed afgewikkeld moeten worden. Reguliere grondaankopen (voor geplande uitbreidingswijken) gaan via uw raad.

17. Regiodeal project klimaatwinkelstraat
Nadat de raad in januari 2021 een krediet beschikbaar heeft gesteld voor het veiligstellen van de Regiodeal subsidie voor de Klimaatwinkelstraat, is in juni de definitieve subsidiebeschikking ontvangen van het Rijk. Ook de provincie draagt fors bij aan de Regiodeal. De raad heeft in april 2022 een besluit genomen over kaders voor de uitwerking van de Klimaatwinkelstraat door het college. Hierbij is ook het kader bepaald dat de kosten van het project maximaal 2,1 miljoen mogen bedragen.

Vanuit dit investeringskrediet wordt, bij de PPN 2023-2026 - actualisatie jaarschijf 2022, € 100.000 overgeheveld naar een nieuw investeringskrediet: 'Centrum arrangement Dalfsen'. Hiervoor heeft de provincie een subsidie beschikt van € 100.000, totaal € 200.000. Het Centrum arrangement en de daarmee gepaard gaande subsidie staan los van de Regiodeal subsidie. Het zijn afzonderlijke activiteiten onder de paraplu van het Centrumplan. Een afzonderlijk krediet is nodig in verband met het goed in beeld brengen en houden van de verschillende onderdelen binnen het centrumplan waarvoor andere subsidiestromen gelden en die apart verantwoord moeten worden.

18A/B. Licht en donkerte in de openbare ruimte (masten en armaturen)
De 1e fase voor uitvoering/aanschaf is in het 3e kwartaal van 2021 gestart. In deze fase is voor een totaalbedrag van € 157.000 aan masten en armaturen besteld. Deze worden nog dit jaar gefactureerd. Het krediet kan nog niet worden afgesloten aangezien de 2e fase in 2022 wordt uitgevoerd.
NB: Er kan sprake zijn dat de Provincie de armaturen in Den Hulst (binnen de bebouwde kom) voor haar rekening neemt. Daarover worden nu gesprekken gevoerd met de provincie.

19. Herinrichting Westerhof (Riool)
De realisatie van de herinrichting van het Westerhof is gestart en vindt, in samenspraak met de bewoners, gefaseerd plaats. De voorbereidingsfase, waarin het schetsontwerp naar uitvoeringsontwerp wordt uitgewerkt en inschrijvers worden uitgenodigd voor de uitvoering van het project, loopt tot medio 2022. De uitvoeringsfase, het realiseren van het project, loopt van september 2022 tot en met eind 2022. De verwachting is dat het beschikbaar gestelde krediet in 2022 wordt besteed. Bestedingen van het budget verloopt volgens plan.

20. ICT voorzieningen voor raads- en commissieleden
De nieuwe raadsleden hebben iPads ontvangen ter ondersteuning van het raadswerk. Op moment van schrijven is de factuur nog niet ontvangen. De iPads voor commissieleden volgen op een later moment. Het budget kan nog niet worden afgesloten.

21. Kantoor/werkplek concept
In april ronden we de aanbesteding voor de selectie van een extern bureau die voor ons het kantoorconcept gaat ontwikkelen af. Daarna gaan we aan de slag met het daadwerkelijk ontwikkelen van het kantoorconcept, inclusief realisatieplan. Vervolgens staat vanaf september 2022 de voorbereiding van de realisatie van het ontwikkelde kantoorconcept gepland.
Van het beschikbaar gestelde krediet van € 250.000 wordt naar verwachting € 25.000 in 2022 besteed aan de ontwikkeling van het concept.

22. Vervanging meubilair gemeentehuis (2022)
Er is voor 2022 een bedrag van € 125.000  gereserveerd voor het vervangen van het meubilair gemeentehuis. Op dit moment gaan we het meubilair niet vervangen, maar laten we de vervanging parallel lopen met de realisatie van het nieuwe kantoorconcept.

23. Investeringen in de kazerne en werf in Lemelerveld
Bij het vaststellen van het Energieplan gemeentelijke gebouwen 2021 - 2025 is een krediet van € 55.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen aan deze brandweerkazerne en gemeentewerf. De voorbereidingen hiervoor worden binnenkort opgestart.

24. Investeringen in de kazerne en werf Nieuwleusen
Bij het vaststellen van het Energieplan gemeentelijke gebouwen 2021 - 2025 is een krediet van € 300.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen aan deze brandweerkazerne en gemeentewerf. De voorbereidingen hiervoor worden binnenkort opgestart.

25. John Deere 6120 tractor
De investering voor het vervangen van de John Deere 6120, met kenteken TBB-97-V, wordt gebruikt om een gebruikte trekker aan te schaffen voor vervanging van de John Deere 6140 R. De John Deere 6140 is defect en kan niet gerepareerd worden. De John Deere 6120 wordt een jaar door geschoven zodat daar de investering voor wordt gebruikt van de John Deere 6140 R.

26. Onkruidbranders Stiga’s
Beide branders worden eind april 2022 geleverd. Besteding van het budget verloopt volgens plan.

27. GVVP 2022
Bestemd voor planvorming en -voorbereiding van projecten en voor uitvoering van kleinschalige infrastructurele maatregelen uit de uitvoeringsprogramma GVVP. Binnen het uitvoeringsprogramma wordt geïnvesteerd in verkeersonderzoek, tellingen, en opstellen visie op ontsluiting voor Nieuwleusen. We zetten ook middelen in voor het opstellen van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) en voor uitvoering van maatregelen uit dit plan.

28. Uitvoeringsprogramma Fiets 2022
In het uitvoeringsprogramma fiets worden projecten uitgevoerd uit de fietsvisie die in 2020 door u is vastgesteld. In 2022 worden 2 onderdelen van (snel)fietsroute F340 tussen Zwolle, Dalfsen en Ommen uitgevoerd. Het eerste onderdeel is de route door Dalfsen heen, vanaf de fietsopstelplaats langs de Ankummer Es richting de Langkamp. Als tweede onderdeel is de Parallelstraat in Oudleusen. Het stuk vanaf de nieuwe fietstunnel Dennenkamp wordt als fietsstraat heringericht. Voor beide onderdelen is bij de provincie subsidie aangevraagd en dit is inmiddels toegekend.

29. Meldsysteem gladheidsbestrijding
Er heeft een marktverkenning plaatsgevonden. Op basis daarvan is een keuze gemaakt. Tweede helft van 2022 zal installatie plaatsvinden. Bestedingen van het budget verloopt volgens plan.

30. Opzetstrooiers
De aanschaf van de opzetstrooiers wordt uitgesteld. Deze worden vervangen als de nieuwe vrachtwagens zijn geleverd. De verwachting is dat dit eind 2023 wordt.

31. Vrachtauto Scania BZ-FL-42
De marktverkenning van de vrachtwagen wordt opgestart. De verwachting is dat de levering plaats gaat vinden medio of eind 2023.

32. Rioolspuit wijkteam Dalfsen
Marktverkenning vindt op dit moment plaats. Doel is om eind 2022 de rioolspuit te vervangen.

33. Uitbr inrichting meubilair Polhaar 2022
Betreft uitbreiding 1 e inrichting meubilair en onderwijsleerpakket basisschool de Polhaar. Realisatie vindt in 2022 plaats.

34. Voorbereidingskrediet Oosterdalfsen II
In samenwerking met een stedenbouwkundig adviesbureau hebben we uitgangspunten bepaald voor de opzet en inrichting van de nieuwe woonwijk Oosterdalfsen II (ook wel Oosterdalfsen Noord genoemd). De uitgangspuntennotitie is besproken met de gemeenteraad. Deze wordt uitgewerkt naar een stedenbouwkundig plan. Naar verwachting kan het stedenbouwkundig plan in de loop van 2022 worden vastgesteld waarna vervolgens het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan opgesteld kunnen worden. Om deze fase te kunnen afronden vragen we extra voorbereidingskrediet van
€ 100.000. Deze verhoging wordt meegenomen in de PPN, actualisatie investeringen, jaarschijf 2022.

35.  Voorbereidingskrediet locatie bibliotheek
Samen met woningcorporatie Vechthorst is een concept bouwplan opgesteld voor deze locatie. Dit plan is een eerste keer besproken met de buurtbewoners. Naar aanleiding daarvan is het plan op een aantal aspecten aangepast. Na de tweede inspraakronde met de buurt wordt een stedenbouwkundig plan voorgelegd aan uw raad. Daarna kan het bestemmingsplan gewijzigd worden. De verwachting is dat in 2022 deze procedures afgerond kunnen worden.

36. Voorbereidingskrediet locatie Vitens
Voor deze locatie is nog geen concreet plan. Gedacht wordt aan de combinatie van bedrijvigheid en woningbouw. In de loop van dit jaar verwachten we de plannen concreet te maken.

37. Voorbereidingskrediet febriek Zuid II
Het oorspronkelijke in 2018 aangevraagde voorbereidingskrediet voor 't Febriek Zuid II bedroeg € 100.000. Dit was destijds gebaseerd op 't Febriek Zuid I. Per 1 januari 2022 kent dit krediet een overschrijding van € 14.000. Een bijraming van € 50.000 is nodig omdat de kosten voor het opstellen van een bestemmingsplan hoger uitvallen. Dit onder meer doordat de kosten voor het opstellen van een bestemmingsplan en de uit te voeren onderzoeken hoger zijn van het plangebied dan destijds kon worden ingeschat. Daarnaast zijn de kosten voor het waterhuishoudkundigplan en het op te stellen bestek ten laste gebracht van dit krediet. Tot slot is een deel van te verklaren door de doorbelasting van interne uren tegen een hoger intern verrekentarief.

De voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan zijn opgestart voor het 't Febriek Zuid II. Het concept ontwerp bestemmingsplan is inmiddels voorgelegd aan de stakeholders en buurgemeenten en wordt er gewerkt een nota van zienswijze waarna het na vaststelling door het college ter inzage wordt gelegd. De verwachting is dat het bestemmingsplan in september 2022 aan de raad wordt voorgelegd.
De verhoging van € 50.000 wordt meegenomen in de PPN, actualisatie investeringen, jaarschijf 2022.

38. Voorbereidingskrediet locatie Kiezebrink
Samen met Oversticht wordt een stedenbouwkundige schets opgesteld (boerenerf wonen). We verwachten dat deze nog dit jaar gedeeld wordt met de omgeving. Vervolgens wordt een stedenbouwkundig plan voorgelegd aan uw raad. Na instemming van de raad kan de procedure voor het bestemmingsplan gestart worden. Deze procedures worden volgens planning in 2022 /23 afgerond.

39. Voorbereidingskrediet Achter de Molen Hoonhorst
Samen met een projectontwikkelaar wordt een plan gemaakt voor deze locatie. De verwachting is dat dit jaar er duidelijkheid komt over de bouwmogelijkheden op deze locatie.

40. Voorbereidingskrediet De Koele 2 Hoonhorst
Ten behoeve van drie nieuwe woningbouwlocaties (uitbreiding) in Hoonhorst (De Koele 2) is € 100.000 voorbereidingskrediet gevraagd. De dekking vindt plaats vanuit toekomstige bouwgrondverkoop. We verwachten in 2022 een stedenbouwkundig plan aan uw raad te kunnen voorleggen. De ontwerpen en onderzoeken voor het ontwerp bestemmingsplan zijn lopende. Om deze fase af te kunnen ronden vragen we extra voorbereidingskrediet van € 50.000. Deze verhoging wordt meegenomen in de PPN, actualisatie investeringen, jaarschijf 2022.

41. Voorbereidingskrediet Waterinkweg Lemelerveld
In 2021 heeft u krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van gronden in Lemelerveld, locatie Waterinkweg. Dit ten behoeve van uitbreiding met woningbouw. Naast het krediet voor aankoop heeft u krediet beschikbaar gesteld ( € 100.000) als voorbereiding op de planontwikkeling. We zijn in 2021 gestart met de eerste voorbereidingen en verwachten u in 2022 een stedenbouwkundig plan voor te kunnen leggen, gevolgd door een ontwerp bestemmingsplan. De ontwerpen en onderzoeken voor het ontwerp bestemmingsplan zijn lopende. Om deze fase af te kunnen ronden vragen we extra voorbereidingskrediet van € 50.000. Deze verhoging wordt meegenomen in de PPN, actualisatie investeringen, jaarschijf 2022.

42. Voorbereidingskrediet Muldersweg II Oudleusen
In 2021 is een opdracht verstrekt om het bestemmingsplan Muldersweg II op te stellen. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden en de noodzakelijke onderzoeken is in 2021 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 100.000. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de kosten die gemaakt moeten worden voor het opstellen van dit bestemmingsplan en het bijbehorende stedenbouwkundig plan binnen het beschikbare voorbereidingskrediet zullen blijven. Naar verwachting zal het bestemmingsplan Muldersweg II eind 2022 worden vastgesteld door de raad.

43. Voorbereidingskrediet Oosterbouwlanden
We willen in 2022 starten met het voorbereiden van de ontwikkeling van Oosterbouwlanden in Nieuwleusen. De nieuwe uitbreidingslocatie voor woningbouw opvolgend aan Westerbouwlanden. Het grootste deel van de benodigde grondpositie is in eigendom van de gemeente. Voor de eerste planvorming vragen we € 50.000 krediet. Deze budgetaanvraag wordt meegenomen in de PPN, actualisatie investeringen, jaarschijf 2022.

Deze pagina is gebouwd op 05/20/2022 11:25:25 met de export van 05/20/2022 09:29:38