Financiële samenvatting

Incidentele financiële afwijkingen 2022

 

Bedragen in euro's; waarbij (-) is een nadeel

Beleids- veld

Omschrijving

BN

I/S

Mutatie Lasten

Mutatie Baten

Mutatie Reserves

Saldo

Waarvan Bijstelling Overig

Waarvan Bijstelling Corona

1.1

Vennootschapsbelasting

ja

I

-76.000

76.000

0

0

1.1

Energiekosten gemeentelijke gebouwen

I

-205.000

-205.000

-205.000

1.1

CAO-ontwikkelingen 2021-2022

S

-326.000

-326.000

-326.000

1.1

Vrijval stelpost indexering 

I

176.000

176.000

176.000

1.2

Algemene uitkering (inzet verkiezingen en DVL)

S

333.000

333.000

333.000

1.2

Algemene uitkering (extra middelen jeugdzorg)

S

400.000

400.000

400.000

1.3

OZB woningen en niet-woningen

S

23.000

23.000

23.000

1.3

Toeristenbelasting

I

-9.000

-9.000

-9.000

1.3

Precariobelasting

I

-7.000

-7.000

-7.000

1.4

Opleidingskosten college B&W

S

-10.000

-10.000

-10.000

1.5

Verkiezingen, vergoeding via Alg Uitk

ja

I

-19.000

-19.000

-5.000

-14.000

1.5

Meldingen Openbare Ruimte, verg via Alg Uitk

ja

I/S

-10.000

-10.000

-10.000

1.6

Bijdrage Shared Service Center ONS

S

p.m.

p.m

1.6

Software- en licentiekosten

S

-55.000

-55.000

-55.000

1.7

Gronden en landerijen

I

15.000

15.000

15.000

Totaal programma 1

-525.000

755.000

76.000

306.000

320.000

-14.000

2.1

Boa registratiesysteem (BRS) + C2000 netwerk

S

-5.000

-5.000

-5.000

2.1

Bijdrage aan Veiligheidsregio IJsselland

I

11.000

11.000

11.000

Totaal programma 2

6.000

0

0

6.000

6.000

0

3.1

Kosten brandstof tractie

I

-60.000

-60.000

-60.000

Totaal programma 3

-60.000

0

0

-60.000

-60.000

0

4.1

Standplaatsen Marktkramen

I

-6.000

-6.000

-6.000

4.1

Wijziging uitgifte vergunningen standplaatshouders

S

0

0

0

Totaal programma 4

0

-6.000

0

-6.000

-6.000

0

5.1

Huur- en loonkostenindexatie Bibliotheek

S

-29.000

-29.000

-29.000

5.3

Ventilatie Obs. De Tweemaster

I

-11.000

-11.000

-11.000

5.5

Uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord

ja

I

-20.000

20.000

0

0

5.5

Vervolgonderzoek zwembaden

I

-18.000

-18.000

-18.000

Totaal programma 5

-78.000

20.000

0

-58.000

-58.000

0

6.2

Nieuwe wet inburgering

I

53.000

-80.000

-27.000

-27.000

Totaal programma 6

53.000

-80.000

0

-27.000

-27.000

0

7.1

Pilot POH-jeugd GGZ

I

-40.000

-40.000

-40.000

7.1

Bijdrage PGB-jeugd

S

90.000

90.000

90.000

7.1

Apparaatskosten RSJ 2022

I

-20.000

-20.000

-20.000

7.3

Compensabele BTW re-integratie

I

39.000

39.000

39.000

7.4

Project verbreden client ondersteuning

ja

I

-50.000

50.000

0

0

7.6

Indexatie tarieven WMO HH en BG

S

-9.000

-9.000

-9.000

7.6

Bijdrage PGB-Wmo

80.000

80.000

80.000

7.6

Project zinvolle dagbesteding dementie, verg AU

ja

I

-50.000

-50.000

-50.000

7.6

Opheffen algemene voorziening HH

I

-118.000

-118.000

-118.000

7.6

Wmo-maatwerkvervoer

I

40.000

40.000

0

40.000

Totaal programma 7

-38.000

50.000

0

12.000

-28.000

40.000

8.1

Ontwikkeling afval

ja

I

0

0

0

8.3

Energiearmoede

ja

I

-170.000

170.000

0

0

8.3

Gebiedsproces Dalfserveld West

I

-50.000

-50.000

-50.000

8.4

Omgevingsdienst IJsselland

I/S

-300.000

-300.000

-300.000

Totaal programma 8

-520.000

170.000

0

-350.000

-350.000

0

9.3

Uitwerking Omgevingsvisie 1.0 Burg Backxlaan

I

-50.000

-50.000

-50.000

9.4

Leges omgevingsvergunning

I

75.000

75.000

75.000

9.4

Advieskosten omgevingskwaliteit

S

-20.000

-20.000

-20.000

9.4

Beheerskosten SVN Startersleningen

S

-9.000

-9.000

-9.000

Totaal programma 9

-79.000

75.000

0

-4.000

-4.000

0

Totaal aanpassingen tweede bestuursrapportage 2022

-1.241.000

984.000

76.000

-181.000

-207.000

26.000

BN = budgetneutraal (incl mutaties over programma's heen)

I = incidenteel

S = structureel (zie ook Perspectiefnota 2023-2026)

Deze pagina is gebouwd op 05/20/2022 11:25:25 met de export van 05/20/2022 09:29:38